Uitleenreglement

 

Reglement uitlenen

GELUIDSBOX en toebehoren

 

Art. 1

 Het te ontlenen materiaal staat ter beschikking van :

-       De handelskernen en de handelszaken, aangesloten bij de Middenstandsraad.

-       De handelszaken dienen aangesloten te zijn via hun handelskern bij MHZ of dienen deel te nemen aan de actie MvHZ Geschenkkaart.

Art. 2

De ontlening is beperkt tot 1 dag, tenzij anders overeengekomen.

De ontlening dient voor activiteiten gerelateerd aan de handelszaken en niet voor privé doeleinden.

De ontlener dient zich in orde te stellen tegenoverstaande alle wettelijke vergunningen.

Art. 3

De aanvragen dienen met het daartoe bestemde formulier ingediend te worden bij de Middenstandsraad, via de link op de website: www.middenstandsraad-hz.be.

Deze aanvraag dient te gebeuren ten vroegste drie maanden, en ten laatste tien dagen voor het plaatsvinden van de activiteit.

Het toestel en toebehoren wordt als volgt omschreven : Zie checklist

 

Geluidsinstallatie met cd-speler, draadloze microfoon, draadloos headset, afstandsbediening, stroomkabel én handleiding.

 

De aanvraag dient duidelijk te vermelden :

                   naam en adres handelsvereniging;

                   naam, adres en telefoonnummer van de voorzitter en/of secretaris en/of contactpersoon

                   de aard van de manifestatie

 

De aanvraag dient te worden ondertekend door de voorzitter en/of secretaris of ontlener.

Art. 4

De plaats van afhaling : Stebo, Waterleidigstraat 14/1, 3550 Heusden-Zolder

Na duidelijke afspraak van datum en uur.

Art. 5

Bij het behandelen van de aanvragen wordt prioriteit verleend volgens de datum van ontvangst.

Art. 6

De ontlening is gratis.

Er wordt bij het uitlenen van dit materiaal een waarborg gevraagd; het bedrag van deze waarborg bedraagt € 100,00. Deze waarborg dient op voorhand gestort te worden op rek. BE16 4575 1390 3174

(5 dagen op voorhand – voor dag van afhaling – op de rekening of in contanten bij afhaling).

In geval van schade wordt onmiddellijk bij ontvangst de aard ervan vastgesteld, evenals de mate van verantwoordelijkheid van de ontlener. De herstellingskosten zijn ten laste van de ontlener. Indien bepaalde stukken ontbreken, dient de ontlener in te staan voor de vervanging van identieke stukken, of wordt hem per stuk een bedrag aangerekend.

Bij herhaalde beschadiging of tekorten kan de betrokken vereniging/handelaar voor verdere ontlening worden uitgesloten.

De waarborg wordt teruggestort na controle en vaststelling dat de materialen in goede orde zijn teruggebracht.

Wanneer het toestel niet teruggebracht wordt binnen de gestelde termijn en er geen voorafgaandelijk contact wordt opgenomen, wordt er vanuit gegaan dat het toestel is ontvreemd en dient er een PV te worden opgesteld (PV van diefstal).

Art. 7

Het klein materiaal dient op eigen kosten door de ontlener te worden afgehaald en teruggebracht op dag en uur aangegeven op het aanvraagformulier. Het laattijdig terugbrengen van materiaal kan leiden tot het gedeeltelijk of volledig intrekken van de waarborg. Dit kan voorkomen worden door tijdig de betrokken persoon, Dhr Steemans Ludo, te verwittigen (bereikbaar op 0475/45.44.39).

Art. 8

De ontlener verbindt er zich toe in geen geval het ontleende materiaal door te verhuren of uit te lenen aan derden.

 Art. 9

Bij gebruik van de ontleende voorwerpen dienen alle schriftelijke en mondelinge richtlijnen inzake de behandeling ervan strikt in acht genomen te worden.

Art. 10

De ontlener is gehouden alle vastgestelde gebreken en beschadigingen te melden aan MHZ, ook indien hij hier niet voor verantwoordelijk is.

Art. 11

De Middenstandsraad Heusden-Zolder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal.

Art. 12

Door de aanvraag van het ontlenen van dit materiaal verklaart de ontlener zich zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen van dit document, en verplicht hij zich ertoe de geformuleerde artikelen – in dit reglement - strikt na te leven.

Art. 13

Eventuele bezwaren die steunen op de toepassing van dit reglement moeten, bij aangetekend schrijven, gericht worden aan het dagelijks bestuur van MHZ te Heusden-Zolder, via de dienst Lokale Economie, Heldenplein 1, 3550 Heusden – Zolder, ten laatste drie dagen nadat het betwiste feit zich heeft voorgedaan. Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene gevallen worden zonder beroep door de Middenstandsraad beslecht.

 

Download hier het reglement!